kancelaria zbar
Monitorowanie płatności kontrahentów

W dzisiejszych czasach wielu z partnerów handlowych nie dokonuje terminowo płatności, co często stanowi zagrożenie dla płynności finansowej firmy. Są Państwo wówczas zmuszeni do poszukiwania innych źródeł finansowania swojej działalności lub nawet także odraczania terminów swoich płatności, co tym samym naraża Państwa na utratę dobrego imienia firmy.

Tak jak w medycynie dużo bardziej skuteczną formą działania jest prewencja, czyli nie dopuszczanie do sytuacji wydłużania okresów płatności przez kontrahentów.

Dlatego firma ZBAR oferuje usługę monitorowania bieżących płatności Państwa firmy.

Monitorowanie polegać będzie na kontaktowaniu się z kontrahentami w celu przypomnienia im o terminach płatności, a w przypadku ich wymagalności podjęcie szybkich działań zmierzających do zapłaty zaległości.

Monitorowanie płatności pozwala w znacznym stopniu ograniczyć możliwość zaistnienia zatoru w dokonywaniu płatności. Ważne jest w tym przypadku utrzymywanie kontaktu z kontrahentem mające na celu motywowanie go do poprawnego wykonania zobowiązań lub gdy zator już powstanie, do jak najszybszego ustalenia terminu spłaty zaległych należności.

Z doświadczeń wielu firm windykacyjnych wynika, że im szybciej zostaną podjęte działania windykacyjne od chwili wymagalności płatności, tym większe są szanse na odzyskanie długu.
© 2005 Copyright by Violetta Ciąpała & Krzysztof Żurowicz, mail to: zurek@w-s.pl